artykuł nr 1

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KS. ST. PIECZKI
W RACIBORZU
Podstawa prawna:
Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami).
 
ROZDZIAŁ I
 
ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA
  1. Szkoła Podstawowa Nr 4 działa na mocy Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DZ.U. nr. 61 poz.624 z późniejszymi zmianami).
  2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Raciborzu zwana dalej szkołą jest jednostką budżetową Miasta Racibórz.
  3. Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 4 określa wewnętrzną organizację szkoły i zakresy działania organów wchodzących w jej skład.
  4. Do regulaminu organizacyjnego załączono:
a. schemat organizacyjny Szkoły (zał. nr. 1),
 
Rozdział II
 
Zarządzanie Szkołą Podstawową Nr 4
Działalnością szkoły kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im zadań.
  1. W czasie nieobecności dyrektora, szkołą kieruje wicedyrektor.
Rozdział III
 
Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej Nr 4
  1. Organami szkoły są:
a. dyrektor szkoły,
b.   rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),
c. rada rodziców,
d.   samorząd uczniowski.
  1. Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska pracy:
a. dyrektor,
b.   wicedyrektor,
c. pracownik świetlicy
d.   pracownicy pedagogiczni,
e. pracownicy administracyjni,
  sekretarz szkoły
  specjalista ds. BHP
  intendentka
f.   pracownicy obsługi.
  woźny
  sprzątaczki
  kucharz
  pomoc kuchenna
 
Rozdział IV
Zakres działania i kompetencje
1. Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska dokonuje:
- w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych dyrektor szkoły.
2. Podporządkowanie organów szkoły i stanowisk pracy, przedstawia schemat organizacyjny,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Dyrektor:
Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz poprzez:
- wykonywanie czynności prawnych w granicach zwykłego zarządu, związanych z prowadzeniem zakładu w zakresie jego zadań statutowych, a w szczególności:
1. Dyrektor szkoły wykonuje uchwały organu prowadzącego, kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Kierownik zakładu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych pracowników i stosuje
przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela oraz inne.
3. Dyrektor szkoły jest organem nadzoru pedagogicznego dla pracowników pedagogicznych
i wypełnia w tym zakresie zadania opisane w ustawach i przepisach oświatowego.
4. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, sprawując nadzór w zakresie przestrzegania
przez nią prawa.
5. Wykonuje zadania administracji publicznej, poprzez wydawanie decyzji
administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Wicedyrektor:
Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Do podstawowych obowiązków i kompetencji wicedyrektora należy:
1) Sporządzanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych,
2) Sporządzanie planu zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych.
3) Opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich.
4) Organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych.
5) Rozliczanie miesięczne nauczycieli z wykonanych zastępstw.
6) Hospitowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli według
planu hospitacji szkoły.
7) Współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego Szkoły.
8) Opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez .
9) Opracowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
10) Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i wyjściem do najbliższego otoczenia.
Nauczyciel świetlicy
Podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
1) Kieruje pracą świetlicy
2) Organizuje zajęcia
Pracownicy pedagogiczni
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorowi w zakresie jego
obowiązków.
Do podstawowych obowiązków pracowników pedagogicznych należy:
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie celów oraz zatwierdzanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) występowanie z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
7) delegowanie ustawowej liczby przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora szkoły,
8) opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć,
9) opiniowanie propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć,
10) opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
Pracownicy administracyjni:
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi szkoły.
Do obowiązków sekretarza szkoły, należy:
1) Prowadzenie sekretariatu szkoły,
2) Prowadzenie dokumentacji finansowej i innej oraz dokonywanie zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi ustaleniami,
2) Prowadzenie dokumentacji uczniów,
3) Prowadzenie obsługi kadrowej pracowników szkoły,
4) Prowadzenie gospodarki materiałowej,
Specjalistata  ds. BHP
Do podstawowych obowiązków należy:
1) Prowadzenie na bieżąco spraw dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
pedagogicznych oraz obsługi i administracji
2) Organizowanie szkoleń, informowanie o zagrożeniach występujących na terenie zakładu,
sporządzanie ocen ryzyka zawodowego, prowadzenie przeglądów .
Intendentka
Do podstawowych obowiązków należy:
1) zaopatrywanie na bieżąco stołówkę szkolną w artykuły spożywcze.
2) współpraca z personelem kuchennym w zakresie zapewnienia odpowiedniego żywienia dzieci w stołówce szkolnej.
3) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej w zakresie pobieranej miesięcznej
zaliczki.
Pracownicy obsługi:
Woźny i sprzątaczki:
Podlegają bezpośrednio dyrektorowi. Do podstawowych obowiązków należy:
1) Utrzymanie czystości w przydzielonym rejonie szkoły.
2) Dokonywanie drobnych napraw i remontów
3) Współdziałanie z innymi pracownikami szkoły w zakresie polepszenia bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci i innych osób przebywających na terenie szkoły.
Szczegółowe zakresy czynności w/w pracowników znajduje się w dokumentacji szkoły w teczkach akt osobowych.
ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W Szkole Podstawowej Nr 4 zgodnie z Ustawą funkcjonuje Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski, które działają na podstawie własnych regulaminów.
2. Porządek i rozkład czasu pracy pracowników , umożliwiający realizację zadań
statutowych, reguluje KN, Regulamin Pracy Szkoły Podstawowej Nr 4 w oparciu o Kodeks Pracy oraz Statut jednostki.
3. Obieg dokumentów finansowo – księgowych reguluje instrukcja obiegu dokumentów.
4. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnie_ i odpowiedzialności poszczególnych
pracowników określają zakresy czynności.
5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie Organizacyjnym regulowane są w drodze zarządzeń
wewnętrznych.